POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO BROADWAY BOUTIQUE

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego https://sklep.musical.edu.pl.
Administratorem danych osobowych w Sklepie internetowym https://sklep.musical.edu.pl jest BROADWAY MUSICAL SCHOOL Godzisz Jachym S.K.A., Aleja Prymasa Tysiąclecia 48a, 01-242 Warszawa; NIP: 1231305674, KRS 0000965180
Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej poprzez wiadomość e-mail: [email protected] trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) (dalej: „RODO”), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.Sklep internetowy https://sklep.musical.edu.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Pani/Panu w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, poprzez gromadzenie plików “cookies” https://sklep.musical.edu.pl/polityka-cookies

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

  • Dane podane w Formularzu Zamówień przetwarzane są w celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym https://sklep.musical.edu.pl. Zebrane w ten sposób dane osobowe służą do obsługi i realizacji Umowy Sprzedaży zawartej z Administratorem za pośrednictwem Formularza Zamówień w Sklepie internetowym https://sklep.musical.edu.pl – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a), b) RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia oraz realizacji Umowy Sprzedaży,
  • Przesyłania informacji handlowych i marketingowych – Newsletter (jeżeli wyrażono dodatkową zgodę) – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz Pani/Pana zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną lub za pomocą urządzeń telefonicznych informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przesyłania Pani/Panu informacji handlowych i marketingowych dotyczących Produktów Sklepu internetowego https://sklep.musical.edu.pl oraz innych Produktów i usług Administratora,
  • Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (archiwizacja księgowa i podatkowa) – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO przy czym obowiązek ten wynika z innych przepisów prawa (m.in ustawa o rachunkowości, ordynacja podatkowa); W tym wypadku podanie danych jest obowiązkowe,
  • Dochodzenia roszczeń względem Administratora oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Administratora – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym uzasadniony interes Administratora oraz Pani/Pana wynikają z innych przepisów prawa (m.in. kodeks cywilny).
W zależności od podstawy prawnej przetwarzania przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawiania, prawo sprzeciwu lub usunięcia danych. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę może Pani/Pan odwołać w formie pisemnej wysłanej za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby lub poprzez wiadomość e-mail: [email protected]

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • Pracownicy lub współpracownicy Administratora – przy czym Administrator informuje, że wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie tym osobom, którym udzielone zostały pisemne upoważnienia i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez te osoby zadania oraz zobowiązał je do zachowania poufności danych osobowych również po ustaniu stosunku pracy lub współpracy,
  • Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych: dostawcy usług IT, księgowych, prawnych, kurierskich, pocztowych, marketingowych – przy czym Administrator informuje, że podejmuje wszelkie niezbędne działania, by podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora,
  • Podmioty administracji publicznej uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce prywatności Sklepu internetowego https://sklep.musical.edu.pl, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Sklepu internetowego https://sklep.musical.edu.pl. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. W razie wątpliwości odnośnie któregokolwiek z postanowień niniejszej Polityki prywatności pozostajemy do Pani/Pana dyspozycji – pisząc na adres siedziby lub poprzez wiadomość e-mail: [email protected]